Algemene voorwaarden en wettelijke kennisgeving

I. WETTELIJKE MEDEDELINGEN

De websites

- www.supaigolf.be

- www.supaigolf.com

(hierna "het plateforme" genoemd)

zijn een initiatief van :

Maxime Goffinet
Les Forges, 7
5340 Gesves
België

KBO/VAT N° : 0753.941.903
E-mail : contact@supaigolf.com
Contactnummer : +32 (0)495/65.20.91

(hierna "Maxime Goffinet" of "de Verkoper" genoemd)


Het bedrijf opereert onder de handelsnaam Supai Golf.

SUPAI is een handelsmerk dat in het BOIP-register is geregistreerd onder nr. 1425731


II. SERVICEVOORWAARDEN


1. Toepassingsgebied

Algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "AGV" genoemd) zijn van toepassing op elk bezoek aan of gebruik van het Platform en zijn informatie door een Internetgebruiker (hierna de "Gebruiker" genoemd).

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker kennis te hebben genomen van deze AGV en aanvaardt hij uitdrukkelijk de rechten en plichten die erin zijn vermeld.

Bij uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst van de bepalingen van de AGV worden afgeweken. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop zij betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van de andere bepalingen van de AGV.

Wij behouden ons het recht voor onze AGV te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u ons Platform gebruikte.


2. Plateform

a. Toegang en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te verzekeren. Wij kunnen echter geen garantie bieden voor absolute operabiliteit en onze handelingen moeten derhalve worden beschouwd als gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of schadelijke elementen aanwezig op het Platform.

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken.

b. Content

Maxime Goffinet bepaalt voor een groot deel de inhoud van het Platform en besteedt veel zorg aan de informatie die erop staat. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer de informatie erop door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en zijn inhoud op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder aansprakelijkheid.

Maxime Goffinet kan geen absolute garantie bieden betreffende de kwaliteit van de informatie aanwezig op het Platform. Het is dus mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, nauwkeurig, voldoende precies of actueel is. Bijgevolg kan, Maxime Goffinet niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die de Gebruiker kan lijden als gevolg van de informatie op het Platform.

Indien bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of de rechten van derden, of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Elk downloaden van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker.. Maxime Goffinet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, direct of indirect, die het gevolg is van deze downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die geheel en uitsluitend voor rekening van de Gebruiker zijn.


3. Links naar andere websites

LHet Platform kan links of hyperlinks bevatten naar externe websites. Dergelijke links houden niet automatisch in dat er een relatie bestaat tussen Maxime Goffinet en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

Maxime Goffinet heeft geen controle over externe websites. Wij zijn derhalve niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij het Platform. Wij kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele latere schade.


4. Intellectueel eigendom

Niet alleen de structuur van het Platform, maar ook de teksten, grafieken, beelden, foto's, geluiden, video's, databanken, computertoepassingen, enz. die er deel van uitmaken of die toegankelijk zijn via het Platform zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten die worden aangeboden door het Platform, door welk procédé dan ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk zijn aangeduid als vrij van rechten op het Platform.

Aan de Platformgebruiker wordt een beperkt recht verleend op toegang, gebruik en weergave van het Platform en zijn inhoud. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming is het Gebruikers niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of mee te delen aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden gegevens in te voeren op het Platform die de inhoud of het uiterlijk ervan zouden wijzigen of zouden kunnen wijzigen.


5. Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door de Gebruiker worden verstrekt bij het bezoeken of gebruiken van het Platform worden door Maxime Goffinet uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. Maxime Goffinet verzekert haar gebruikers dat zij het grootste belang hecht aan de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en dat zij zich er steeds toe verbindt hierover duidelijk en transparant te communiceren.

Maxime Goffinet verbindt zich ertoe de relevante wetgeving na te leven, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.


6. Cookies

Tijdens bezoeken aan de site kan automatisch een cookie worden geïnstalleerd op de browsersoftware van de gebruiker.

Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk worden opgeslagen op de harde schijf van de computer van de Gebruiker. Deze cookies zijn noodzakelijk om de toegankelijkheid en de navigatie op de site te garanderen. Deze bestanden bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden gebruikt om een persoon te identificeren.

De informatie in de cookies wordt gebruikt om de browseprestaties te verbeteren.

ETijdens het surfen op de site aanvaardt de Gebruiker cookies. Zij kunnen worden gedeactiveerd via de parameters van de navigatiesoftware.


7.
Algemene bepalingen

Maxime Goffinet behoudt zich het recht voor om het Platform en bijbehorende diensten op elk gewenst moment te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat dit tot haar aansprakelijkheid kan leiden.

In geval van schending van de AGV door de Gebruiker, Maxime Goffinet behoudt zich het recht voor passende sancties en herstelmaatregelen te nemen. In het bijzonder behoudt Maxime Goffinet zich het recht voor om de Gebruiker tijdelijk of permanent de toegang tot het Platform of onze diensten te ontzeggen. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen niet de verantwoordelijkheid van Maxime Goffinet oinroepen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadeloosstelling.

De onwettigheid of nietigheid van een bepaling van onze AGV zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. In een dergelijk geval hebben wij het recht de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.III. ALGEMENE VEKOOPSVOORWAARDEN


1. Toepassingsgebieden

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de "AVV" genoemd) bepalen de wederzijdse rechten en plichten in geval van aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker. (hierna de "Klant" genoemd).

De AVV geven de volledige omvang van de verplichtingen van de partijen weer. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet geldig wordt verklaard.

IIn uitzonderlijke gevallen kan van de bepalingen van de AVV worden afgeweken, mits deze afwijkingen schriftelijk zijn overeengekomen. Deze afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AVV onverlet.

Maxime Goffinet behoudt zich het recht voor de AV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra zij online worden gezet voor elke aankoop na deze datum.


2. Online Winkel

Via het Platform stelt de Verkoper aan de Klant een online winkel ter beschikking die de verkochte producten of diensten voorstelt, zonder dat de foto's enige contractuele waarde hebben.

Producten of diensten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of weglatingen in de presentatie kan de aansprakelijkheid van de verkoper evenwel niet in het geding komen.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

Prijzen en belastingen worden in de online shop gespecificeerd.


3. Prijzen

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

Alleen de aangegeven prijzen en de op het ogenblik van de bestelling geldende belastingen zijn van toepassing, onder voorbehoud van de beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant.

Het totaalbedrag van de bestelling (alle taksen inbegrepen) en, in voorkomend geval, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelbon.


4. Bestel online

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen, door middel van een elektronisch formulier. Door het elektronische formulier in te vullen, aanvaardt de Klant de prijs en de beschrijving van de producten of diensten.

Opdat zijn bestelling geldig zou zijn, zal de Klant het huidige AVV moeten aanvaarden door op de aangeduide plaats te klikken.

De Klant moet een geldig e-mailadres, factureringsgegevens en, indien van toepassing, een geldig leveringsadres opgeven. Elke uitwisseling met de Verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres.

Bovendien zal de Klant de leveringswijze moeten kiezen en de betalingswijze moeten valideren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem op de rekening van de Klant totdat het probleem is opgelost.


5. Bevestiging en betaling van de bestelling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen tot de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

a. Betaling

De Klant zal de betaling uitvoeren op het moment van de definitieve validatie van de bestelling door middel van de gekozen betalingsmethode. Deze validatie neemt de plaats in van een handtekening.

De Klant waarborgt aan de Verkoper dat hij over de nodige machtigingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de informatie die hij hieromtrent verstrekt het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en met de betaling van de sommen die uit hoofde van de bestelling verschuldigd zijn.

De Verkoper heeft een procedure ingesteld voor de verificatie van bestellingen en betaalmiddelen die hem redelijkerwijs moet vrijwaren tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door de Klant om identificatiegegevens te vragen.

In geval van weigering van autorisatie van betaling per creditcard door geaccrediteerde organisaties of in geval van wanbetaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een vorige bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft betaald of met wie een betalingsgeschil aanhangig is.

b. Bevestiging

Na ontvangst van de bevestiging van de aankoop, vergezeld van de betaling, zal de Verkoper aan de Klant een factuur sturen, tenzij deze samen met de bestelling wordt geleverd.

De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres wordt gestuurd dan het leveringsadres door vóór de levering een verzoek in die zin te richten aan de klantendienst (zie contactgegevens hieronder).

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product zal de Verkoper de Klant zo spoedig mogelijk per e-mail informeren teneinde dit product te vervangen of de bestelling van dit product te annuleren en eventueel de hieraan verbonden prijs terug te betalen, waarbij het restant van de bestelling vast en definitief blijft.


6. Bewijs

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen dankzij de geïnformatiseerde registers die in de computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsvoorwaarden worden bijgehouden. Inkooporders en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die met name als bewijsmiddel wordt beschouwd.


7. Levering

Levering geschiedt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper.

De producten worden geleverd op het door de Klant op het online bestelformulier aangegeven adres. Alle extra kosten die voortvloeien uit onvolledige of foutieve informatie die door de Klant wordt verstrekt, zullen hem in rekening worden gebracht. Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling uit verschillende opeenvolgende leveringen aan de Klant bestaan.

De levering geschiedt, naar gelang van de door de Klant gekozen wijze, binnen de volgende termijnen:

De bestelling zal binnen 48 uur in een BPOST-punt worden gedeponeerd. De Klant zal dan per e-mail een trackingnummer ontvangen.
De totale leveringstermijn hangt af van de diensten van BPOST.

De levertijden worden bij wijze van indicatie gegeven. In geval van laattijdige levering kan geen schadevergoeding geëist worden van de Verkoper of de vervoerder. Indien de leveringstermijn meer dan dertig dagen bedraagt, te rekenen vanaf de bestelling, kan het verkoopcontract evenwel worden opgezegd en de Klant worden vergoed.

a. Controle van de bestelling

Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.

Indien een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger bij de levering het nodige voorbehoud maken bij de vervoerder en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.

De controle wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud in ontvangst heeft genomen.

Elke reservering die niet volgens de hierboven omschreven regels en binnen de toegestane tijd wordt gedaan, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

b. Fout bij levering

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten ten opzichte van de vermeldingen op de bestelbon, dient de Klant de Verkoper binnen de drie werkdagen volgend op de leveringsdatum te verwittigen.

Elke klacht die niet binnen de vastgestelde termijn wordt ingediend, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant.

c. Retourzendingen en omruilingen

Het te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden, volgens de onderstaande voorwaarden:

- Product geretourneerd per post of gedeponeerd op het volgende adres: Supai Golf - Les Forges 7 - 5340 Gesves - Belgiëe ;
- Binnen 14 dagen na levering in overeenstemming met het wettelijke herroepingsrecht. ;
- Het product mag niet beschadigd zijn en geen sporen of geuren vertonen die aan de klant zijn toe te schrijven.

Elke klacht en elke teruggave die niet volgens de hierboven bepaalde regels en binnen de aangegeven termijnen gebeurt, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant.

Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking naar de Verkoper worden teruggestuurd. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Klant.


8. Garanties

De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met de overeenkomst overeenkomstig de op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst geldende wetgeving.

a. Garantie van overeenstemming

Indien de Klant een consument is, beschikt hij over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke conformiteitsgarantie te implementeren. Indien het gekochte produkt evenwel een tweedehands goed is, bedraagt de garantieperiode één jaar.

Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk en in elk geval uiterlijk twee maanden nadat het is vastgesteld, aan de Verkoper worden meegedeeld.


9. Herroepingsrecht

Indien de Klant een consument is, kan hij zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 werkdagen na de levering van de goederen of de sluiting van het dienstencontract.

Nadat hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, heeft de Klant 14 dagen de tijd om de goederen terug te zenden of te vervangen.

Elke herroeping die niet volgens de regels en termijnen van dit artikel geschiedt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

De Klant kan de terugbetaling van het teruggezonden product vragen, zonder boete, behalve voor de terugzendingskosten, die voor zijn rekening blijven.

De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor producten in hun geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat, in het bijzonder met een volledige, intacte verpakking en in verkoopbare staat.

De Verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen, met inbegrip van de leveringskosten, terugbetalen binnen 14 dagen nadat hij de goederen heeft teruggekregen of een bewijs van verzending van de goederen heeft overgelegd.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd, aanvaardt de Klant hierbij, voor deze digitale inhoud, zijn herroepingsrecht te verliezen om zo snel mogelijk geleverd te worden.

Modelformulier voor herroeping

Attentie:

Maxime Goffinet

Les Forges, 7
5340 Gesves
België

KBO/VAT N° : 0753.941.903

E-mail : contact@supaigolf.com

Contactnummer : +32 (0)495/65.20.91

Ik/Wij (*) stel/stellen u (*) hierbij in kennis van mijn/onze (*) terugtrekking uit de overeenkomst betreffende de verkoop van de goederen (*)/verrichting van de dienst (*) hieronder:

________________________________

________________________________

________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*) : __________

Naam van de consument(en) : __________

Adres van de consument(en) : __________

Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

____________________

Date : __________

* Doorhalen wat niet van toepassing is


10. Onderaanneming en overdracht

De verkoper kan de uitvoering van de verkoop geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de koper. De Verkoper kan de verkoop geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper.


11. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt de bestelling uit te voeren ten gevolge van een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht meer dan 90 dagen zonder onderbreking duurt, heeft elke partij bij het contract het recht om het contract eenzijdig te beëindigen, door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte prestaties zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.


12. Onafhankelijkheid van clausules

De onwettigheid of nietigheid van een bepaling van deze AVV doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of nietige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.


13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze AVV worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van geschil en bij gebreke aan minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.


Document bijgewerkt op 05/02/2021